REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

WWW.KUPUJLAJKI.PL

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego www.kupujlajki.pl (zwanego dalej ,,Serwisem Internetowym” lub ,,Serwisem”).
 2. Serwis Internetowy ma charakter informacyjny oraz usługowy. Za jego pośrednictwem Użytkownicy moją możliwość nabycia usług świadczonych przez Usługodawcę polegających na zautomatyzowanych działaniach marketingowych w mediach społecznościowych. 
 3. Serwis Internetowy prowadzony jest przez Lativia spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (52-015) przy ul. Krakowskiej 180/117 wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000845855, posiadającej NIP: 8992881024 oraz REGON: 386290929, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000,00 zł, zwanym dalej „Usługodawcą”.
 4. Usługa „Prawdziwych Użytkowników” , jest usługą o wysokiej jakości, polegającej na tym, iż osoby lajkujące bądź obserwujące itp. posiadają własne zdjęcia profilowe, uzupełniony profil i mogą wchodzić w interakcję a ponadto na świadczoną usługę udzielana jest 30 dniowa gwarancja uzupełnienia od operatora;
 5. Kontakt z Usługodawcą może odbywać się:
  1. poprzez wiadomość e-mail kierowaną na adres: sklep@kupujlajki.pl;
  2. korespondencyjnie pod adresem: ul. Krakowska 180/117, 52-015 Wrocław;
  3. formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie.
 6. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w witrynie internetowej www.kupujlajki.pl, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik. 
 7. Klient przyjmuje do wiadomości iż Serwis nie gwarantuje stałych i trwałych efektów prowadzonej kampanii lub promocji przez operatora.
 8. W przypadku gdy klient zdecyduje się współpracować z firmami o charakterze konkurencyjnym podczas trwania realizacji, efekty promocji mogą nie zostać wypracowane. W tym przypadku klientowi nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów, ponieważ może nie być możliwe precyzyjne oszacowanie efektów wypracowanej promocji.
 9. Serwis może zlecać wykonanie kampanii wizerunkowej firmom trzecim przekazując przy tym niezbędne dane do ich realizacji.
 10. Serwis realizuje kampanie wizerunkowe wyłącznie na podstawie danych podanych przez Klienta bez jakiejkolwiek ich weryfikacji.
 11. Faktury nie są automatycznie wystawiane, w celu otrzymania faktury należy przesłać niezbędne dane (nip, nazwa firmy, adres, dane klienta) na email sklep@kupujlajki.pl.
 12.  Czas realizacji usługi ustalony z klientem jest orientacyjny i na każdym etapie zamówienia może się zmienić. Ze względu na czynniki zewnętrzne mogą to być zmiany w algorytmie, przerwy i wolne od pracy, problemy techniczne, kwestie bezpieczeństwa lub utrudniony kontakt z klientem.
 13. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz przepisami prawa.
 14. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych dotyczących oferowanych usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet. Korzystanie z takich ofert lub usług nie jest elementem Serwisu, a ich zasady określają odpowiednie podmioty trzecie. 
 15. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, Usługi, warunki świadczenia Usług, warunki zawierania i rozwiązywania Umów o świadczenie Usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 16. Nie uwzględniamy reklamacji jeżeli liczba obserwujących, polubień lub wyświetleń spadnie poniżej liczby jaka była podczas aktywacji usługi, ponieważ nie odpowiadamy za działanie usług jakie były wykupione na innych stronach. 
 17. Prędkość realizacji usługi może się znacznie różnić od prędkości podanej w opisie ze względu na obciążenie serwera. 
 18. Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego Użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia ww. zagrożeń, Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall. 
 19. Niniejszym zamawiam wykonanie umowy o świadczenie usług i przyjmuję do wiadomości, że utracę przysługujące mi prawo do odstąpienia od umowy z chwilą pełnego wykonania umowy o świadczenie usług.
 20. Zasady świadczenia w ramach Serwisu innych Usług, w tym Usług płatnych mogą określać dodatkowe regulaminy.
 21. Na każde z zamówień udzielana jest 30 dniowa gwarancja uzupełnienia w przypadku wystąpienia spadków bądź niepełnej realizacji.

II. DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:

Serwis Internetowy/Serwis – serwis internetowy dostępny w domenie www.kupujlajki.pl, którego właścicielem i administratorem jest Usługodawca, w ramach którego Użytkownicy mogą przeglądać treści prezentowane przez Usługodawcę, a także informacje dotyczące Usług świadczonych przez Usługodawcę, sposobu korzystania z tych Usług oraz dokonywać Zamówienia;

Usługodawca – Lativia spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (52-015) przy ul. Krakowskiej 180/117 wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000845855, posiadającej NIP: 8992881024 oraz REGON: 386290929, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000,00 zł;

Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawodawca przyznał zdolność prawną, która może korzystać z Usług dostępnych w Serwisie;

Użytkownik zarejestrowany – Użytkownik, który dokonał rejestracji w Serwisie, posiada aktywne Konto i może korzystać z określonych Usług dostępnych w Serwisie w ramach Konta;

Konsument – Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;

Przedsiębiorca – Użytkownik będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu Cywilnego;

Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi część Serwisu, za pomocą której może dokonywać określonych działań wskazanych w Regulaminie oraz bezpośrednio na stronie Serwisu. Zakres działań, które Użytkownik może wykonać oraz funkcjonalności dostępne w ramach Konta mogą się różnić w zależności od rodzaju Pakietu wybranego przez Użytkownika;

Rejestracja – jednorazowa czynność polegająca na założeniu Konta w Serwisie;

Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy o świadczenie Usług wskazanych w Serwisie, na zasadach określonych w Regulaminie.

Pakiet – zestaw odpłatnych Usług, w szczególności takich jak uzyskanie polubień, obserwujących, subskrybentów, komentarzy czy też wyświetleń na wybranych platformach społecznościowych. Zakres poszczególnego Pakietu oraz czas jego trwania wskazany jest w jego opisie prezentowanym na stronach Serwisu;

Umowa o świadczenie Usług/Umowa – umowa o świadczenie Usługi, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem;

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.);

Regulamin – niniejszy dokument;

III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Usługodawca w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom korzystanie ze świadczonych przez siebie Usług, a w szczególności takich jak: możliwość przeglądania treści Serwisu czy składania Zamówień na Pakiety.
 2. Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 3. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu:
  • urządzenie z dostępem do Internetu,
  • dostęp do poczty elektronicznej,
  • najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script,
  • program do odczytu i zapisywania plików formatu PDF.
 4. Zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z Serwisu lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 5. Klient rejestrując się w serwisie otrzymuje możliwość zakupu usług realizowanych przez Serwis polegających na pośrednictwie w zawarciu umowy z podmiotami trzecimi świadczącymi usługi zwiększające ilość fanów, lajków, obserwujących, wyświetleń, subskrypcji i innych tym podobnych.
 6.  Kampanie posiadają limity, które są maksymalnym wariantem każdej usługi. W przypadku przekroczenia wartości, czas realizacji kampanii może się znacznie wydłużyć.
 7. Po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie klienta dostaje stosownego maila z potwierdzeniem wpłaty.
 8.  Serwis zapewnia, iż zamówiona usług zostanie przekazana do realizacji na rzecz operatora nie później niż w okresie 7 dni od złożenia zamówienia i zaksięgowania środków.
 9. Administracja serwisu nie ma możliwości cofnięcia lub usunięcia pozyskanych dla klienta usług, wszelkie spadki mogą wynikać z wyboru jakości przez klienta, prowadzonego konta, zasięgu organicznego lub ingerencji programami trzecimi.
 10. Polubienia obserwacje, komentarze, subskrypcje lub wyświetlenia i inne usługi uzyskane z pomocą serwisu mogą pochodzić z kont z całego świata i nie muszą pochodzić od polskich użytkowników.
 11.  Zamówienia o źle uzupełnionych informacjach takich jak błędna nazwa niepoprawny link do zdjęcia , filmu , piosenki itp. nie podlegają zwrotom i nie muszą zostać zrealizowane i/lub w takiej sytuacji serwis nie ma obowiązku realizacji zamówienia w regulaminowym czasie podanym klientowi.
 12. W wyniku modernizacji usługi realizacja zamówienia może się wydłużyć co klient może sprawdzić wchodząc w „Moje konto” oraz zostanie powiadomiony o zaistniałym problemie na e-mail podany w zamówieniu.
 13. Zamówienia składane poza stroną w każdej możliwej formie (np. email, telefonicznie) są usługą premium i zwalniają kupującego z posiadania konta w serwisie.


IV. USŁUGI

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników odpłatne oraz nieodpłatne Usługi, zgodnie z informacjami prezentowanymi w Serwisie oraz na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie. Część z Usług adresowanych jest wyłącznie do Użytkowników, którzy dokonali w Serwisie Rejestracji oraz posiadają aktywne Konto.
 2. Rejestracja oznacza akceptację niniejszego regulaminu w jego brzmieniu w aktualnym momencie rejestracji.
 3.  Rejestracja w serwisie oznacza zgodę na otrzymywanie informacji handlowej, zgodnie z przepisami Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.
 4. Usługodawca umożliwia wszystkim Użytkownikom Serwisu korzystanie z następujących Usług:
  1. bezpłatne przeglądanie treści Serwisu o statusie ogólnodostępnym,
  2. bezpłatne udostępnianie interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikom kontakt z Usługodawcą,
  3. bezpłatne założenie i prowadzenie Konta,
  4. bezpłatne udostępnienie formularza umożliwiającego komentowanie świadczonych w ramach Pakietu usług,
  5. płatne Usługi świadczone w ramach Pakietów
 5. Umowa o świadczenie:
  1. Usługi polegającej na przeglądaniu informacji ogólnodostępnych w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu,
  2. Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikom kontakt z Usługodawcą zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości za pomocą formularza,
  3. Usługi polegającej na wystawianiu indywidualnej oceny dotyczącej jakości treści prezentowanych w ramach Bazy wiedzy zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wystawienia oceny,
  4. Usługi polegającej na założeniu i prowadzeniu Konta zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika zarejestrowanego żądania usunięcia Konta,
  5. Usług płatnych świadczonych w ramach Pakietów jest zawierana na czas oznaczony wskazany każdorazowo w opisie Pakietu.
 6. Wszystkie usługi jakie mamy w naszej ofercie nie mogą być wstrzymywane podczas realizacji.  
 7. Usługodawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i akcji promocyjnych, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Serwisu. Promocje w Serwisie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.


V. USŁUGI BEZPŁATNE

 1. Każdy Użytkownik ma możliwość przeglądania informacji ogólnodostępnych w Serwisie, w tym także informacji dotyczących Usług płatnych i bezpłatnych świadczonych przez Usługodawcę w Serwisie.
 2. Użytkownik, za pomocą formularza dostępnego w Serwisie, ma możliwość wysłania wiadomości do Usługodawcy. W celu wysłania wiadomości za pomocą formularza, Użytkownik wypełnia pola formularza, w tym pole przeznaczone na uzupełnienie treści wiadomości, a następnie wysyła wiadomość za pomocą dedykowanego w tym celu przycisku.
 3. Użytkownik ma możliwość wystawienia indywidualnej oceny dotyczącej jakości poszczególnych Pakietów. Skala ocen wyrażona jest za pomocą piktogramów prezentowanych w tym celu na stronie Serwisu oraz w formie tekstowej. W celu wystawienia oceny Użytkownik zaznacza jeden z piktogramów prezentowanych pod odpowiednim Pakietem lub też uzupełnia formularz. Wypowiedzi powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, nadto nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa w tym praw podmiotów trzecich – w szczególności nie mogą mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji. Zamieszczone wypowiedzi są rozpowszechniane na stronach internetowych Serwisu Internetowego.
 4. Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Klient wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Pośrednika, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).


VI. KONTO

 1. Użytkownik ma możliwość założenia i prowadzenia Konta w Serwisie.
 2. Usługa prowadzenia Konta w Serwisie Internetowym dostępna jest po dokonaniu Rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego w Serwisie.
 3. Użytkownik nie może posiadać więcej niż jednego Konta przypisanego do jednego adresu poczty elektronicznej.
 4. Z zastrzeżeniem pkt. VII ppkt. 4 Regulaminu, Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta, w tym ujawniać hasła dostępu do Konta.
 5. Poprzez dokonanie rejestracji Konta, Użytkownik oświadcza, że dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich. Użytkownik w ramach korzystania z Usług Serwisu jest zobowiązany w szczególności do uzupełnienia danych wskazanych w jego Koncie.
 6. Czynności zmierzające do założenia Konta, jak również inne czynności w ramach świadczonej Usługi prowadzenia Konta, mogą dokonywać jedynie osoby należycie umocowane do działania w imieniu Użytkownika będącego Przedsiębiorcą.
 7. Konto zawiera dane Użytkownika podane przez niego podczas Rejestracji. W przypadku jakichkolwiek zmian danych Użytkownika umieszczonych w Koncie, Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym Usługodawcy poprzez przesłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej Usługodawcy lub samodzielnego poprawienia danych, za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w ramach Konta.
 8. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów prawa lub dobrych obyczajów, Usługodawca może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym (usunąć Konto) lub zawiesić jej wykonywanie w ramach Konta. Więcej informacji dotyczących natychmiastowego rozwiązania lub zawieszenia wykonywania Umowy zostało wskazanych w pkt. VIII Regulaminu.


VII. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

 1. Usługodawca umożliwia złożenia Zamówienia na Usługi prezentowane w Serwisie. Szczegółowe informacje o zakresie, czasie trwania oraz koszcie Pakietu zostaną każdorazowo wskazane Użytkownikowi w opisie każdej z nich.  
 2. Ceny obejmują wyłącznie usługi wskazane w opisie Pakietów, podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT i inne opłaty. W stosunku do Użytkowników będących przedsiębiorcami Usługodawca może posługiwać się cenami netto. 
 3. Informacje o możliwości zamówienia Pakietów stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. 
 4. W celu Zamówienia wybranego Pakietu, Użytkownik, po wybraniu interesującego go Pakietu, wypełnia pola formularza Zamówienia oznaczone jako obowiązkowe. Zamówienie zostaje złożone Usługodawcy przez Użytkownika w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy będącej przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Użytkownika, jeżeli na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej Usługodawca prześle potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji. Przyjęcie Zamówienia do realizacji stanowi oświadczenie Usługodawcy o przyjęciu oferty Użytkownika i z chwilą jego otrzymania przez Użytkownika zawarta zostaje Umowa.
 5. Po zawarciu Umowy Usługodawca potwierdza Konsumentowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Konsumenta.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia złożonego przez Użytkownika nie będącego Konsumentem, bez podania przyczyny.
 7. Użytkownik dokonuje płatności za Pakiet za pomocą:
  1. płatności elektronicznej (realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Usługodawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności);
  2. karty kredytowej (realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po otrzymaniu przez Usługodawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności).
 8. Usługodawca na stronach internetowych Serwisu informuje Użytkownika o terminie, w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Użytkownika w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.
 9. Wybierając Płatność za Usługę w sposób zautomatyzowany Użytkownik wyraża zgodę na cykliczne obciążanie rachunku wskazanego przez Użytkownika.
 10. Świadczenie Usług będących przedmiotem Zamówienia rozpocznie się w terminie 7 dni roboczych licząc od otrzymania przez Usługodawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Użytkownika.
 11. Nie można zmieniać linku w czasie trwania kampanii mającej na celu pozyskanie interakcji lub/i zmieniać profilu, fanpage’a, posta na prywatny oraz nakładać ograniczeń terytorialnych.

VIII. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

 1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone m.in w przypadku Umowy o świadczenie Usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy.
 2. Usługodawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. 
 3. Użytkownik jest zobowiązany do:
  1. postępowania w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i prawa własności intelektualnych osób trzecich;
  2. przekazywania danych zgodnych ze stanem faktycznym w sposób nie wprowadzający w błąd;
  3. niezwłocznego informowania Usługodawcy o zmianach danych mających wpływ na realizację Usług;
  4. niestosowania urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić działanie Serwisu;
  5. niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 1. Użytkownik może korzystać z materiałów, informacji oraz innych treści prezentowanych w Serwisie bądź otrzymanych w ramach Zamówionego Pakietu lub innych Usług jedynie w ramach własnego użytku osobistego zgodnie z Regulaminem przez czas trwania Umowy o świadczenie Usług. W szczególności zakazane jest publiczne rozpowszechnianie tych treści w całości lub w części bądź ich opracowań, korzystanie z nich w celach komercyjnych, tłumaczenie, przystosowywanie lub dokonywanie jakichkolwiek innych zmian.
 2. Użytkownik nie może prowadzić działań zmierzających do obciążania skrzynek odbiorczych innych Użytkowników czy Usługodawcy, a w szczególności nie jest dopuszczalne wysyłanie wiadomości reklamowych.
 3. Zakazane jest prezentowanie i przesyłanie przez Użytkowników za pośrednictwem formularzy kontaktowych, formularza Zamówienia, w Koncie lub w jakimkolwiek innym miejscu w Serwisie, informacji, które zawierają treści zabronione przez prawo, naruszające zasady dobrych obyczajów, bądź stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji. Treści prezentowane i/lub przesyłane przez Użytkowników nie mogą w szczególności:
  1. naruszać godności ludzkiej;
  2. zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć lub narodowość;
  3. zawierać treści pornograficznych;
  4. ranić przekonań religijnych lub politycznych;
  5. zachęcać do naruszania lub łamania prawa;
  6. zawierać treści naruszających prawo, w tym w szczególności prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, czy też zachęcających do łamania praw autorskich, w tym również poprzez udostępnianie treści mogących służyć naruszeniu praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej.
 1. W stosunku do Przedsiębiorców, Usługodawca ma prawo do zawieszenia świadczenia Usług, jak również rozwiązania Umowy o świadczenie Usług (w tym Usług świadczonych w ramach Pakietów), ze skutkiem natychmiastowym, a w stosunku do Użytkownika będącego Konsumentem – po wcześniejszym bezskutecznym wezwaniu Użytkownika do zaprzestania naruszeń, w następujących przypadkach:
  1. powzięcia przez Usługodawcę podejrzenia, że Użytkownik narusza Regulamin, przepisy obowiązującego prawa lub zasady dobrych obyczajów;
  2. gdy działania lub zaniechania Użytkownika wpływają negatywnie na dobre imię Usługodawcy lub w inny sposób szkodzą Usługodawcy;
  3. w przypadku otrzymania przez Usługodawcę skargi na działalność danego Użytkownika lub w innym przypadku powzięcia wątpliwości przez Usługodawcę co do zgodności ze specyfiką Serwisu, prawem i zasadami współżycia społecznego, działań Użytkownika;
  4. w przypadku zalegania Użytkownika z jakąkolwiek płatnością na rzecz Usługodawcy. 
 2. W przypadku rozwiązania Umowy odpłatnej w trybie natychmiastowym, o którym mowa w ppkt. powyżej, uiszczona przez Użytkownika płatność ulega zwrotowi w wysokości proporcjonalnej do niewykorzystanego okresu takiej Usługi, w którym nastąpiło rozwiązanie Umowy.
 3. Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą. 
  2. może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 


IX. REKLAMACJE W ZAKRESIE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu, a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania. 
 2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres LATIVIA sp. z o.o., ul. Krakowska 180-117, 02-705 Wrocław lub na adres poczty elektronicznej: sklep@kupujlajki.pl.
 3. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
 4. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni od dnia zakupu, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Użytkownika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Użytkownika.


X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności dostępną w Serwisie.
 2. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
  1.2 Administrator szanuje prawo do prywatności i dba o bezpieczeństwo danych Klientów. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL), a dane osobowe są przechowywane na serwerach.
  1.3 Wszelkie dane osobowe, które Administrator pozyskał poprzez działalność Serwisu są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
 3. Przez korzystanie z Serwisu użytkownik wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie jego danych.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich powstałe w wyniku udostępniania hasła przez użytkownika lub zaniechań po stronie użytkownika.
 5. Dane podane przez klienta będą przetwarzane przez administratora w celu realizowania usług oferowanych przez Serwis oraz w celu usprawiedliwionych potrzeb administratora wynikających z przepisów prawa, w szczególności w celach marketingowych świadczonych przez administratora.
 6. Użytkownik ma prawo do wglądu we wprowadzonych przez siebie danych, ich przetwarzania, poprawiania oraz do zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.
 7. Klient może zażądać usunięcia danych z bazy serwisu bez podania przyczyny. Żądanie takie jest jednoznaczne z likwidacją konta klienta w serwisie i utratą niewykorzystanych środków na kampanie.


XI.  ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Administrator oświadcza, że Serwis nie jest w żaden sposób powiązany z Instagramem, Facebookiem, Youtubem, Twitterem, SoundCloudem, TikTokiem ani ich partnerami. Wszystkie ich loga widoczne w serwisie są ich własnością i są wykorzystywane w celach informacyjnych.
2. Administrator oświadcza, że dochowa wszelkich starań w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania Serwisu. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniem Serwisu lub brakiem funkcjonowania Serwisu.
3. Klient Serwisu przyjmuje do wiadomości wraz ze wszystkimi konsekwencjami, iż Serwis świadczy wyłącznie usługi pośrednictwa pomiędzy Klientem a firmami zewnętrznymi trudniącymi się świadczeniem usług polegających na zwiększeniu ilości fanów, lajków, obserwujących, wyświetleń, subskrypcji i innych tym podobnych.
4. Serwis realizuje zamówienie wyłącznie w oparciu o przekazane przez Klienta dane. Serwis nie weryfikuje w żaden sposób przekazanych danych. W przypadku przekazania przez Klienta danych błędnych, niekompletnych bądź nierzetelnych Serwis nie bierze odpowiedzialności za niepowodzenie i brak skuteczności zamówienia. Klientowi w takiej sytuacji nie przysługuje roszczenie o zwrot uiszczonego tytułem zamówienia wynagrodzenia albowiem Serwis na skutek złożonego zamówienia także ponosi szkody majątkowe.
5. Klient musi przekazać Serwisowi poprawny link lub nazwę profilu do wybranego serwisu społecznościowego. Przekazana treść (profil, post, film) musi być w pełni publiczna dla osób trzecich tak aby operator realizujący zamówienie wykonał je prawidłowo.
6. Klient przyjmuje do wiadomości i to akceptuję, iż Serwis przekazuje operatorowi dane zgodnie ze złożonym zamówieniem i dane zamówienia po przekazaniu do w/w operatora nie mogą być edytowane bądź anulowane. Klientowi w takiej sytuacji nie przysługuje roszczenie o zwrot uiszczonego tytułem zamówienia wynagrodzenia albowiem Serwis na skutek złożonego zamówienia także ponosi szkody majątkowe.
7. W przypadku różnicy pomiędzy złożonym zamówieniem a jego ostatecznym efektem, Serwis nie bierze odpowiedzialności za tą różnicę. Na uzasadnione żądanie Klienta Serwis zobowiązuje się do przedłożenia dokumentu świadczącego o fakcie przekazania zamówienia firmie zewnętrznej zgodnie z treścią zamówienia złożonego przez Klienta.
8. Serwis zapewnia, iż w przypadku wystąpienia sytuacji o której mowa w ust. 7 dołoży wszelkich starań, w tym przede wszystkim podejmie kontakt z operatorem, celem uzyskania końcowego efektu zamówienia zgodnie z treścią zamówienia złożonego przez Klienta.
9. Klient przyjmuje do wiadomości iż Serwis nie gwarantuje stałych i trwałych efektów prowadzonej kampanii lub promocji przez operatora.
10. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane udostępnieniem loginu oraz hasła osobom trzecim oraz straty z powodu błędów oprogramowania, szkodliwego oprogramowania pochodzącego z zewnątrz, szkodliwego oprogramowania znajdującego się na komputerze klienta oraz wszelkich innych zdarzeń losowych.
11. Administrator nie odpowiada za sposób, w jaki użytkownicy korzystają z udostępnianych przez Serwis narzędzi marketingowych.
12. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za komentarze pozostawiane na stronie przez klientów.
13. Administracja ma prawo do zamknięcia każdego konta bez podania przyczyny.

 

XII. MINIMALNA KWOTA FAKTUROWANIA

 1. W celu usprawnienia procesów księgowych oraz zminimalizowania biurokracji, niniejsza strona internetowa ustala minimalną kwotę fakturowania na poziomie 50 złotych.

 2. Faktury poniżej kwoty 50 złotych nie będą wystawiane.

 3. Zasada ta obejmuje wszystkie transakcje dokonywane na niniejszej stronie, zarówno te związane z zakupem produktów, jak i świadczeniem usług.

 4. W przypadku, gdy suma wartości zamówienia lub usługi nie osiąga minimalnej kwoty fakturowania, Klient nie ma prawa do żądania wystawienia faktury.

 5. Niniejsza zasada ma na celu zoptymalizowanie procesów księgowych, co przyczynia się do efektywności obsługi Klientów oraz umożliwia utrzymanie atrakcyjnych cen oferowanych produktów i usług.

    Skutki Nieprzestrzegania Zasady Minimalnej Kwoty Fakturowania

 1. W przypadku nieprzestrzegania zasady minimalnej kwoty fakturowania, strona zastrzega sobie prawo do nieuwzględnienia żądania wystawienia faktury.

 2. Klient zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia wartości zamówienia lub usługi przed dokonaniem transakcji, aby uniknąć nieporozumień związanych z brakiem możliwości wystawienia faktury.

    Postanowienia Końcowe

 1. Strona zastrzega sobie prawo do zmiany zasad minimalnej kwoty fakturowania w dowolnym czasie.

 2. Zmiany w regulaminie wchodzą w życie od momentu opublikowania na stronie internetowej.

 3. Klient zobowiązany jest do regularnego sprawdzania regulaminu w celu zapoznania się z aktualnymi postanowieniami.

 4. Niniejsza adnotacja stanowi integralną część Regulaminu Strony Internetowej.


XIII. DZIAŁANIA ZABRONIONE

 1.  Zabronione jest korzystanie z Serwisu do celów niezgodnych z obowiązującym prawem.
 2.  Zabronione jest jakiekolwiek wpływanie na funkcjonowanie Serwisu w szczególności poprzez wykorzystanie szkodliwego oprogramowania.
 3.  Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu do jakichkolwiek działań niezgodnych z jej przeznaczeniem.
 4.  Zabronione jest wykorzystywanie treści tekstowych, zdjęć, video i innych zamieszczanych na serwisie bez pisemnej zgody Administratora.


XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Regulamin jest dostępny w języku polskim.
 2. Serwis nie gwarantuje stałych efektów wypracowanych przez kampanie wizerunkowe.
 3. Powielanie bądź publikowanie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.
 4. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. 
 5. Zawarte w niniejszym Regulaminie zapisy dotyczące Konsumenta, w przedmiocie odstąpienia od umowy oraz reklamacji, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Nie stosuje się zapisów o pozasądowych sposobach rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 6. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu, w przypadku, gdy drugą stroną nie jest Konsument będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 7. Ilekroć właściwe przepisy prawa Klienta obowiązujące w jego kraju pochodzenia okażą się dla niego względniejsze, zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące w kraju pochodzenia Klienta.
 8. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Użytkownik będący Konsumentem zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Konsumenci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Konsument posiadający Konto, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w wiadomości mailowej na adres e-mail wskazany w pkt. I niniejszego Regulaminu, w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem Umowy o świadczenie Usług w Serwisie. 
 9. Zmiany Regulaminu dotyczące Przedsiębiorców wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronach internetowych Serwisu.